برای بهره برداری از امتیاز استخراج از معادن شن و ماسه نامه